• raptorrent.com
 •  
  Начало НИ СЕВЕ
  НИ СЕВЕ
  Е-поща Печат

   

   

  НАУЧНА ИНФРАСТРУКТУРА „СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ И ВОДОРОДНА ЕНЕРГЕТИКА“ (НИ СЕВЕ),

  Договор ДО1-160/28.08.2018,

  обект от Националната пътна карта за научни инфраструктури (2017-2023 г.)

   

  Цел

  Целта на НИ СЕВЕ е да се създаде национален център, обединяващ съществуващият научен капацитет в зоната на иновативните високоефективни "зелени технологии" за изграждането на "Декарбонизирана Европа". Структурата на НИ осигурява уникална възможност за интегриране на национално ниво на научно-изследователската дейност с интердисциплинарен характер, т.е. за създаването на "Българско изследователско пространство" в една иновативна научна и научно-приложна зона. Това интегриране ще има положително влияние и върху сътрудничеството с чуждестранни партньори.

  Стратегически цели

  Стратегическите цели на НС СЕВЕ покриват Стратегическата цел на Иновационната стратегия за интелигентна специализация за преминаване на България до 2020 в групата на "умерените иноватори". За тематичната област на инфраструктурата касаят:

  • - Повишаване на ефективността и конкурентността на енергийния сектор на българската икономиката в зоната на иновативните високоефективни “зелени технологии”, комбинирайки създаването на стимулираща среда за иновации и научни продукти с концентриране и повишаване компетентността и знанията на човешкия ресурс;
  • - Ефективно използване на природните ресурси при намаляване на въглеродните емисии чрез разработване на невъглеродни технологии: акумулиране и конверсия на енергия (електроенергия и топлина) от възобновяеми енергийни източници и използването й в транспортния сектор, индустрията и бита; производство на водород като енергиен носител от вода и биогорива (в т.ч. от отпадъци).

  Специфични цели

  Специфичните цели залегнали в НИ СЕВЕ касаят:

  • - Стимулиране на системата за научни изследвания чрез обвързване на изследователската дейност с развитието и/или с нуждите на индустрията в специфични иновативни ниши на българската икономика.
  • - Развитие на системата на научните изследвания и насърчаване на върховите постижения.
  • - Формиране на експертен капитал, съобразен с нуждите на новите технологии и на общество, стимулиращо развитието на технологиите.
  • - Стимулиране на националното и международно сътрудничество.

  Основни приоритети

  Основните приоритети в изграждането на инфраструктурата целят създаването на един експертен национален център, който да бъде в полза на обществото чрез специфичната си дейност и експертиза. От какво се нуждае обществото ни: от здравословна екологична, технологична и икономически достъпна среда на живот. НИ СЕВЕ ще съдейства за реализирането на тази цели чрез ускоряване навлизането на иновационните нисковъглеродни технологии в ежедневието на българина.

  Общи приоритети

  Общите приоритети при изграждането и функционирането на НИ СЕВЕ са директно свързани със специфични приоритети, които целят преодоляването на някои съществуващи бариери чрез инфраструктурния тип организация:

  • - Преодоляване на разпокъсаността;
  • - Подобряване на ефективността и достъпа до разпределената инфраструктура;
  • - Завършеност;
  • - Публично-частно партньорство.

  Институт по електрохимия и енергийни системи "Академик Евгени Будевски"

  Единен център за иновации на БАН

  Институт по инженерна химия при Българска академия на науките

  Институт по обща и неорганична химия при БАН

  Институт по полимери при БАН

  Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” – Лаборатория по биоелектрохимия

  Химикотехнологичен и металургичен университет - Център по водородни технологии

  Централна лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници - БАН

  Югозападен университет "Неофит Рилски"
     Българска академия на науките

  Банер

  Enterprise Europe Network

  Банер

  ПОРТАЛ ЗА ВРЪЗКА С БИЗНЕСА

  Банер

  Европейска нощ на учените

  Банер

  ПРОИНО

  Банер