Стартира проект BalkanMed INNOVA

Печат

Стартираща среща по проект BalkanMed INNOVA

Финансиран от ЕФРР и националния бюджет в рамките на програмата „Балкани-Средиземно море 2014-2020“, проект BalkanMed INNOVA стартира официално на 25-26.07.2017 в гр. Арта, Гърция, давайки ход на усилията за стимулиране на предприемаческото мислене, насърчаване на новаторски стартиращи фирми и насърчаване на култура, по-привлекателна за предприемачеството и растежа на малките и средни предприятия.

Специално внимание се насочва към 4 икономически дейности от голямо стратегическо значение за социално-икономическото развитие на участващите страни (Гърция, България, БЮРМ, Албания, Кипър), а именно:

1. Туризъм и културно наследство (TCH) и
2. Агробизнес (AGRI)
които са идентифицирани като сектори, допринасящи за националния БВП на участващите в проектните държави и имат значителен потенциал за растеж, както и
3. Информационни и комуникационни технологии за малки и средни предприятия (ICT4SMEs) и
4. Енергия и околна среда (EE),
които могат да бъдат третирани както като независими сектори на стопанската дейност, така и като сектори с присъствие и приложение при всеки съвременен бизнес.
Шестимата партньори по проекта:

взеха участие в първата среща, която отбеляза неговия официален старт и детайлизира планираните дейности в полза на всички целеви групи.