Приложни изследвания с иновационен характер

Печат

РАБОТНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРИЛОЖНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ С ИНОВАЦИОНЕН ХАРАКТЕР


iR - ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ФАЗА (Research)
iR1    Иновативна идея
iR2    Проучвания
iR3    Начални изследвания
iR4    Лабораторни и демонстрационни експерименти
iR5    Друга дефинирана фаза на изследвания …  …  …  …  …  … 

iD - РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ (Development)
iD1    Задание за създаване на прототип или технология
iD2    Пазарно проучване
iD3    Идеен проект
iD4    Предварителни изследвания и експерименти
iD5    Прототип / Технология
iD6    Задание за технологично оборудване
iD7    Технологично оборудване
iD8    Друга дефинирана фаза на развитие …  …  …  …  …  … 

iT - ИНОВАЦИОНЕН ТРАНСФЕР (Transfer)
iT1    Подготовка на рекламни материали
iT2    Влизане в мрежа
iT3    Търсене на партньори
iT4    Начални преговори
iT5    Официални преговори и контракт
iT6    Изпълнение на контракта
iT7    Реализиран трансфер

iM - РАЗРАБОТКИ С ВИСОКА СТЕПЕН НА ЗРЯЛОСТ (Maturity)
iM1    Договорирани вече изследвания, които подлежат на допълнително договорирано разпространение
iM2    Внедрени в производство разработки, които могат да бъдат продавани на други клиенти
iM3    Дълготрайно установени на пазара върхови технологични разработки, които продължават да са ефективни и биха могли да бъдат продавани на други клиенти, с които звената и БАН могат да се представят достойно у нас и в чужбина

iIP - ЗАЩИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ (Intellectual Property)
ilP1    Лабораторен модел
iIP2    Полезен модел
iIP3    Запазена марка
iIP4    Патент
iIP5    Друг договорен вид право върху интелектуална собственост
iIP6    Ноу-хау

iBDR - BUSINESS DRIVEN RESEARCH (Изследвания, водени от бизнеса)
iBDR1    Деклариране на зони за BDR
iBDR2    Проспектни материали
iBDR3    Влизане в мрежа
iBDR4    Намиране на партньори
iBDR5    Получаване на заявка и начални преговори
iBDR6    Официални преговори и контракт за поръчка; изпълнение на контракта; междинен и окончателен отчети; постижения; плащане.
iBDR7    Решение за по-нататъшни действия


Пояснения:
o    Етапите: iD1, 6 / iT4, 5 / iM1, 2, 3 / iIP3, 4, 9 следва да бъдат договаряни с юридическото лице (научно звено).
o    Препоръчително е още предварителните преговори да се водят от юридическото лице или от упълномощен негов представител.
o    Тази класификация е подготвена като оперативен помощен материал с основно предназначение за отчитане на иновационна дейност - в годишните отчети на звената на БАН, както и за оперативна дейност в европейската иновационна мрежа Enterprise Europe Network.