• raptorrent.com
 •  
  Home Competitions Purchaser Profile Обществена поръчка 05.12.2017

  Обществена поръчка 05.12.2017

  E-mail Print
  There are no translations available.

  Възложител: Единен център за иновации на Българската академия на науките

  Партида в регистъра на обществените поръчки: 5178

  Лице за контакт: Марин Пандев - мениджър проект

  Телефон: 02 / 971 47 23

  E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

  Предмет на поръчката: Организиране на мероприятия, логистика и експертна подкрепа по проект Balkan-Mediterranean Centre for Entrepreneurship and Innovation (BalkanMed INNOVA) в две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Организиране на мероприятия, логистика и осигуряване на материали във вр. с изпълнение на проект Balkan-Mediterranean Centre for Entrepreneurship and Innovation (BalkanMed INNOVA) и Обособена позиция № 2 – Експертна подкрепа за мероприятия по проект Balkan-Mediterranean Centre for Entrepreneurship and Innovation (BalkanMed INNOVA)

  ПРЕПИСКА:

  Информация [PDF]

  Обява [DOC]

  Техническа спецификация [DOC]

  Методика [DOC]

  Образци за попълване [DOC]

  Проект на договор за Обособена позиция № 1 [DOC]

  Проект на договор за Обособена позиция № 2 [DOC]

   

  Обявата е публикувана на 05.12.2017 г. 17:00 часа

  Срок за получаване на офертите 13.12.2017 г. 17:00 часа

  Изх. № 026 / 06.12.2017 г
  ДО
  ВСИЧКИ ПОТЕНЦИАЛНИ
  УЧАСТНИЦИ

  Относно:

  Обществена поръчка по реда на чл. 187 от ЗОП с предмет: Организиране на мероприятия, логистика и експертна подкрепа по проект Balkan-Mediterranean Centre for Entrepreneurship and Innovation (BalkanMed INNOVA) в две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Организиране на мероприятия, логистика и осигуряване на материали във вр. с изпълнение на проект Balkan-Mediterranean Centre for Entrepreneurship and Innovation (BalkanMed INNOVA) и Обособена позиция № 2 – Експертна подкрепа за мероприятия по проект Balkan-Mediterranean Centre for Entrepreneurship and Innovation (BalkanMed INNOVA)

  УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

  Във връзка с постъпило на искане за разяснения по горепосочената обществена поръчка на 06.12.2017 г., на основание чл. 189 от ЗОП предоставяме следното разяснение:

  Въпрос 1:

  Във връзка с публикуване от Вас обява в АОП номер 9071190 с предмет: „Организиране на мероприятия, логистика и експертна подкрепа по проект Balkan-Mediterranean Centre for Entrepreneurship and Innovation (BalkanMed INNOVA)“ в две обособени позиции“, Ви моля да ни предоставите техническата спецификация, тъй като каченият файл в профила на купувача се отваря с не четим текст

  Отговор 1:

  Възложителят е публикувал в Профила на купувача http://jic-bas.eu/index.php/bg/competitions/36-competitions/210-kompetitions пълната документация за участие в обществената поръчка, вкл. и техническата спецификация в .doc формат - на 05.12.2017 г., - в деня на публикуване в Регистъра на АОП на „Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП“.

  В отговор на отправената молба, техническата спецификация е изпратена по електронна поща до лицето, отправило искане за предоставянето й.

  Изтегляне на документа [PDF]

  СЪОБЩЕНИЕ публикувано на 14.12.2017 13:15

  ИНФОРМАЦИЯ за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти публикувана на 14.12.2017 19:30

  ПРОТОКОЛ от работата на комисия, назначена от Възложителя за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на офертите публикуван на 16.01.2018 16:00

  ПРОТОКОЛ от работата на комисия, назначена от Възложителя за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на офертите, финален вариант, публикуван на 26.01.2018 17:10

  ДОГОВОР РД-3, публикуван на 9.02.2018 18:15

  ДОГОВОР РД-4, публикуван на 9.02.2018 18:15

  ДОГОВОР РД-4, допълнително споразумение 1, публикувано на 27.05.2019 11:15

  ДОГОВОР РД-4, окончателно споразумение, публикувано на 30.06.2020 13:20

  ДОГОВОР РД-4, окончателен приемо-предавателен протокол, публикуван на 30.06.2020 13:25

   

   

  Bulgarian Academy of Sciences

  Banner

  Enterprise Europe Network

  Banner

  ПОРТАЛ ЗА ВРЪЗКА С БИЗНЕСА

  Banner

  Researchers' Night

  Banner

  ПРОИНО

  Banner