• raptorrent.com
 •  
  Home Competitions Purchaser Profile Обществена поръчка 12.08.2019

  Обществена поръчка 12.08.2019

  E-mail Print
  There are no translations available.

  Възложител: Единен център за иновации на Българската академия на науките

  Лице за контакт: Марин Пандев - мениджър проект, директор на ЕЦИ-БАН

  Телефон: 02 / 971 47 23

  E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

  ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА ПО ЧЛ. 191, АЛ.1, Т. 2 ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП). Предмет на поръчката: „Подготовка на учебни модули в областта „Енергия и околна среда“ по проект Balkan-Mediterranean Centre for Entrepreneurship and Innovation (BalkanMed INNOVA), в пет обособени позиции:

  Обособена позиция  № 1 - Подготовка на учебен модул 1 „Енергийно бъдеще“;

  Обособена позиция  № 2 - Подготовка на учебен модул 2 „Глобален енергиен бизнес“;

  Обособена позиция  № 3 - Подготовка на учебен модул 3 - 3.1 „Въздух - Рационално използване, замърсяване на околната среда, управление на риска“;

  Обособена позиция  № 4 - Подготовка на учебен модул 3 - 3.2 „Вода - Рационално използване, замърсяване на околната среда, управление на риска“;

  Обособена позиция  № 5 - Подготовка на учебен модул 3 - 3.3 „Почви - Рационално използване, замърсяване на околната среда, управление на риска“.

  Изпращане на поканите за представяне на оферти - 12.08.2019 г.  Кръгът на лицата, до които се изпращат поканите е ограничен до петте лица, които имат компетентност по всеки от модулите (предмет на отделните обособени позиции на поръчката) и са се класирали най-добре след оценката на тяхното представяне вследствие на преминато международно „Обучението на обучители“/”Train the Trainers days” (30 и 31 октомври 2018 г., гр. София) за насърчаване на предприемачеството и бизнеса – проведено в изпълнение на проект Balkan-Mediterranean Centre for Entrepreneurship and Innovation (BalkanMed INNOVA).

   

  ПОКАНИ ПО ЧЛ. 191, АЛ.1, Т. 2 ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 2 ОТ ЗОП

  Покана за Обособена позиция  № 1 (DOC)

  Покана за Обособена позиция  № 2 (DOC)

  Покана за Обособена позиция  № 3 (DOC)

  Покана за Обособена позиция  № 4 (DOC)

  Покана за Обособена позиция  № 5 (DOC)

   

  ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПОКАНИ ПО ЧЛ. 191 ЗОП

  Техническа спецификация за обособена позиция 1 - Приложение 1.1 (DOC)

  Техническа спецификация за обособена позиция 2 - Приложение 1.2 (DOC)

  Техническа спецификация за обособена позиция 3 - Приложение 1.3 (DOC)

  Техническа спецификация за обособена позиция 4 - Приложение 1.4 (DOC)

  Техническа спецификация за обособена позиция 5 - Приложение 1.5 (DOC)

  Техническо предложение - Приложение 2 (DOC)

  Ценово предложение - Приложение 3 (DOC)

  Декларация - Приложение 4 (DOC)

  Декларация - Приложение 5 (DOC)

  Проект на  договор - Приложение 6 (DOC)

  Обявата е публикувана на 12.08.2019 г. 11:00 часа

  Срок за получаване на оферти - 19.08.2019 г. 17:30 часа

  Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 20.08.2019 г. от 11:00 ч. от назначена от възложителя комисия в сградата на Единен център за иновации на БАН, гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев“,  бл. 26 Б, стая 102.

  На заседанието на комисията могат да присъстват представители на участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация. Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

   

  ПОКАНА ПО ЧЛ. 191 ОТ ЗОП ДО ДРУГО ЛИЦЕ

  ПОКАНА за Обособена позиция  № 1 до друго лице публикувана на 14.08.2019 г. 10:30 часа

   

  ПРОТОКОЛ от работата на комисия, назначена от възложителя за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на офертите, получени за участие в обществена поръчка с предмет: „Подготовка на учебни модули в областта „Енергия и околна среда“ по проект Balkan-Mediterranean Centre for Entrepreneurship and Innovation (BalkanMed INNOVA), публикуван на 20.08.2019 г. 16:00 часа

   

  УТВЪРДЕН ПРОТОКОЛ работата на комисия, назначена от възложителя за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на офертите, получени за участие в обществена поръчка с предмет: „Подготовка на учебни модули в областта „Енергия и околна среда“ по проект Balkan-Mediterranean Centre for Entrepreneurship and Innovation (BalkanMed INNOVA), публикуван на 21.08.2019 г. 10:30 часа

  Уведомление за протокол за класиране и покана за сключване на договор за обособена позиция № 1 - Подготовка на учебен модул 1 „Енергийно бъдеще“ (ТУК)

  Уведомление за протокол за класиране и покана за сключване на договор за обособена позиция № 2 - Подготовка на учебен модул 2 „Глобален енергиен бизнес“ (ТУК)

  Уведомление за протокол за класиране и покана за сключване на договор за обособена позиция 3 - Подготовка на учебен модул 3 - 3.1 „Въздух - Рационално използване, замърсяване на околната среда, управление на риска“ (ТУК)

  Уведомление за протокол за класиране и покана за сключване на договор за обособена позиция № 4 - Подготовка на учебен модул 3 - 3.2 „Вода - Рационално използване, замърсяване на околната среда, управление на риска“ (ТУК)

  Уведомление за протокол за класиране и покана за сключване на договор за обособена позиция № 5 - Подготовка на учебен модул 3 - 3.3 „Почви - Рационално използване, замърсяване на околната среда, управление на риска“ (ТУК)

  Уведомленията и поканите са публикувани на 21.08.2019 г. 12:00 часа

   

  ДОГОВОР №1 за оп1, публикуван на 20.09.2019 г. 16:00 часа

  ДОГОВОР №2 за оп2, публикуван на 20.09.2019 г. 16:00 часа

  ДОГОВОР №3 за оп3, публикуван на 20.09.2019 г. 16:00 часа

  ДОГОВОР №4 за оп4, публикуван на 20.09.2019 г. 16:00 часа

  ДОГОВОР №5 за оп5, публикуван на 20.09.2019 г. 16:00 часа

   

  Bulgarian Academy of Sciences

  Banner

  Enterprise Europe Network

  Banner

  ПОРТАЛ ЗА ВРЪЗКА С БИЗНЕСА

  Banner

  Researchers' Night

  Banner

  ПРОИНО

  Banner