• raptorrent.com
 •  
  Начало IP собственост Интелектуална собственост Обекти на индустриалната собственост: Изобретения

  Обекти на индустриалната собственост: Изобретения

  Е-поща Печат

  Как да регистрираме патент?
  Колко време действа патента?
  Как може да се патентова изобретение в други страни? Трябва ли да се предприеме отделна процедура?
  Обща информация за Европейски патент
  Обща информация за международна заявка
  Какъв е обхвата на патентната закрила?
  Временна закрила
  Какво е съдържание на изключителното право върху изобретението?
  Може ли един патент да се трансформира в полезен модел и обратно?

   

  Как да регистрираме патент?
  /източник/

  Правната закрила на патентоспособното изобретение се предоставя с патент след експертиза от Патентно Ведомство. Патентът удостоверява изключителното право на притежателя върху изобретението. Патентът действа по отношение на трети лица от публикацията за издаването му в официалния бюлетин на Патентното ведомство.

  Патентоспособни са изобретенията от всички области на техниката, които са нови, имат изобретателска стъпка и са промишлено приложими.

  Не се издават патенти за изобретения, чието търговско използване нарушава обществения ред и добрите нрави, както и за изобретения, които се отнасят до:

  • методи за клониране на хора;
  • методи за изменение на генетична идентичност на човешки зародиш;
  • използване на човешки ембриони за промишлени или търговски цели;
  • методи за модифициране на генетичната идентичност на животни, ако има опасност да им причини страдания, без това да допринесе съществена полза от медицинска гледна точка за хора или животни;
  • методи за лечение на хора или животни чрез терапия или по хирургичен път, както и методи за диагностика на хора или животни;
  • сортове растения и породи животни;
  • биологични методи за произвеждане на растения и животни.

  Елемент, изолиран от човешкото тяло или получен по друг начин чрез технически процес, включително последователност или частична последователност на ген, може да съставлява патентоспособно изобретение, дори ако структурата на този елемент е идентична с тази на естествен елемент.

  Етапи по издаването на патент, където Единния център за иновации предоставя експертни услуги:

  1. Проучване за патентна чистота: необходимо е да се направи справка от патентните регистри и бази данни в уверение на това , че същият (или подобен) патент не е вече счетен за законно притежание на друго лице.
  2. Изготвяне на заявка за регистриране на патент.
  3. Подаване на заявка за регистриране на патент.
  4. Регистриране на патента след положителна експертиза.
  5. Поддържане регистрацията на патента след регистриране -  плащане на годишни такси.

   

  Колко време действа патента?

  Срокът на действие на патента е 20 години от датата на подаване на заявката. (за повече информация: http://www.bpo.bg/)

  Правото на заявяване принадлежи на изобретателя или на неговия правоприемник. Всеки заявител, който има постоянен адрес или седалище в Република България, може да подаде заявка за патент в Патентното ведомство лично или чрез местен представител по индустриална собственост.

  Правилник за регистриране, закрила и използване на обектите на интелектуална собственост в Българска академия на науките (приет на 16-то заседание на ОС на 22.06.2009 г.)

  За дата на подаване на заявката се счита датата на получаване в Патентното ведомство на заявление за патент, съдържащо наименованието на изобретението, име и адрес на заявителя, име и адрес на изобретателя както и описание на изобретението, разкриващо неговата същност, претенции, чертежи (ако е необходимо за поясняване) и реферат.

  В срок от 13 месеца от датата на подаване на заявката, съответно от приоритетната дата, заявителят може да подаде молба, с която да поиска да се извърши проучване и експертиза на заявеното решение. С подаване на молбата, заявителят трябва да заплати такса за проучване и експертиза, както и такса за публикация на заявката. При подаване на молба и заплащане на таксите за проучване и експертиза, заявката се публикува на 18-тия месец и впоследствие се проучва и подлага на експертиза за наличие на новост, изобретателска стъпка и промишлена приложимост.


  Как може да се патентова изобретение в други страни? Трябва ли да се предприеме отделна процедура?

  Ако заявителят има желание да патентова своето изобретиние  в чужбина, се  подава заявка за патент, като използва системата на Договора за патентно коопериране (РСТ) или системата за получаване на европейски патент.

  Подробна информация за процедурата по издаването на европейски патент е публикувана на сайта на ЕПВ:  http://www.epo.org/applying/european/Guide-for-applicants.html, а за процедурата по подаването на международна заявка и откриването на национална фаза съгласно РСТ – на сайта на Световната организация за интелектуална собственост(СОИС): http://www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/annexes/annexa/ax_a.pdf.

   

  Европейски патент
  /източник/

  Обща информация за ЕП

  Европейският патент се издава от Европейското патентно ведомство по силата на Европейската патентна конвенция, в която понастоящем членуват общо 34 страни.

  Заявката за Европейският патент може да бъде подадена директно в Европейското патентно ведомство в Мюнхен или в клоновете му в Хага или Берлин, както и в Патентно ведомство на Република България, на един от трите работни езика – английски, немски или френски. В заявлението се посочват страните, в които се търси патентна закрила.

  Издаденият от Европейското патентно ведомство патент има правна сила в посочените договарящи страни, след като са изпълнени изискванията за неговото валидизиране - превод на съответния официален език и заплащане на необходимите такси. За поддържане на патента патентопритежателят заплаща годишни патентни такси във всяка от страните. Предимството на системата за издаване на европейски патент съгласно Европейската патентна конвенция се състои във възможността заявителят да получи закрила на изобретението си на територията на една или повече страни – членки на ЕПО чрез подаване на една патентна заявка, която се подлага на проучване и експертиза от един орган – Европейското патентно ведомство, при установени правила. Така се улеснява подаване на множество национални заявки, за които се заплащат такси на всяко национално ведомство, както и дублирането на работата по проучването и експертизата на заявките, като значително се намаляват и разходите на заявителите.

  Подаване на заявка за европейски патент в Българското Патентно ведомство:
  Българските заявители подават заявка за европейски патент във Ведомството, когато заявката не ползва приоритет от по-ранна национална заявка. Те могат да подадат европейска заявка и директно в Европейското патентно ведомство – Мюнхен, Хага или Берлин, само когато е деклариран приоритет от по-ранна национална заявка, минала през проверка за наличие на класифицирана информация. Това действие трябва да се предприеме в 12 месечен срок от датата на подаване на националната заявка във Ведомството.

  Необходимите документи за подаване на заявката могат да се видят на сайта на Патентното ведомство: www.bpo.bg.

  Повече информация за процедурата по издаването на европейски патент, както и формулярите на ЕПВ, които се попълват от заявителя, могат да се намерят на следния адрес: http://www.european-patent-office.org/epo/formul/epc_e.htm.

  Всички такси, дължими по време на процедурата в ЕПВ, както и годишните патентни такси, могат да бъдат намерени на следния адрес: http://www.epo.org/.

   

  Международна заявка съгласно Договора за патентно коопериране (РСТ)
  /източник/

  Обща информация за международна заявка

  Договорът за патентно коопериране (PCT) е в сила от 1978 г. и към 01 юли 2008 г. в него членуват 139 страни. България е член на PCT от 21 май 1984 г.

  PCT дава възможност да се търси закрила на дадено изобретение във всяка от страните – членки на PCT чрез подаване на една, т.н. „международна” заявка. Между основните предимства за заявителите при подаване на международна заявка по PCT са единната процедура, която позволява да се удължи с 18 месеца срокът за оценка на възможностите и взимане на решение относно закрилата на изобретението в избраните страни, при това въз основа на информацията от международния отчет от проучването, за избор на  патентен представител в съответните договарящи страни, както и за подготовка на необходимите преводи и заплащане на националните такси. Международна заявка може да бъде подадена директно в Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) в Женева или в едно от т.н. „получаващи ведомства”. В международната заявка не се посочват страни, за които се търси закрила, тъй като съгласно Договора с подаването на заявката е налице автоматично посочване за всички страни по РСТ. При подаване на международната заявка заявителят трябва да заплати такси за заявяване, проучване и кореспонденция.

  Международната заявка се публикува от Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) на 18-ия месец от датата на подаване/датата на приоритета. В срок до 22 месеца от датата на приоритета заявителят може да подаде молба за международна предварителна експертиза, като заплати съответната такса. Процедурата съгласно РСТ не завършва с издаването на един патент за разлика от тази при европейска заявка. Заявителят може да предприеме необходимите действия за откриване на т.н. „национална фаза” до 30-ия/31-ия мeсец от приоритетната дата (за някои страни този срок е 20 месеца) - да подаде заявка за патент във всяка от страните, в които иска да получи патентна закрила, на съответния официален език, да заплати необходимите такси и да упълномощи местен представител по индустриална собственост, който да го представлява пред националното патентно ведомство. Всяка заявка се подлага на експертиза в съответствие с патентния закон на страната, в която е подадена. След издаването на патент, патентопритежателят заплаща годишни патентни такси за неговото поддържане.

  Процедурата дава възможност на заявителя при откриване на национална фаза да поиска закрила в посочените от него страни – членки на Европейската патентна конвенция, с подаването само на една заявка за европейски патент в Европейското ведомство, вместо на отделни заявки в съответните национални ведомства. Международна заявка може да бъде подадена и директно в Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) в Женева, ако заявката ползва приоритет от по- ранна заявка, подадена в България. Това действие трябва да се предприеме в 12 месечен срок от датата на подаване на по-ранната заявка. Заявката се подава на английски или на руски език в три идентични екземпляра. Заявката може да бъде подадена и на български език, като в едномесечен срок се представя превод. Когато международната заявка ползва приоритет от по-ранна национална заявка, процедурата по националната заявка за същото изобретение се спира. Когато международната заявка не ползва приоритет от по-раннa национална заявка, тя трябва да бъде подадена на български език, тъй като се подлага на проверка за класифицирана информация.

  Повече информация за процедурата по подаването на международна заявка и откриването на национална фаза съгласно РСТ може да бъде намерена на следния адрес: http://www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/annexes/annexb2/ax_b_ib.pdf.

  Формулярите на Международното бюро на СОИС, които се попълват от заявителя при подаване на заявката, могат да се намерят на следния адрес: http://www.wipo.int/pct/en/forms/.

  Дължимите такси за международната заявка, подадена съгласно РСТ, могат да се намерят на следния адрес: http://www.wipo.int/pct/en/fees.pdf.


  Какъв е обхвата на патентната закрила?

  Обхватът на правната закрила се определя от претенциите. Описанието и чертежите служат за тълкуване на претенциите. Претенциите покриват не само признаците, както са изразени, но и техните еквиваленти. Тълкуването на претенциите не се ограничава от примерите за конкретно изпълнение, включени в описанието.

   

  Временна закрила

  През периода от публикацията за заявката до публикацията за издаване на патента се предоставя временна закрила, чийто обхват се определя от претенциите, така както са формулирани в заявката. Тази закрилата се предоставя с обратно действие от публикацията за издаване на патента, доколкото патентът не я разширява. Заявителят има право да получи справедливо обезщетение от всяко лице, което без негово разрешение е извършило някое от действията нарушаващи неговите права за периода на временната закрила при условие, че за това изобретение бъде издаден патент.


  Какво е съдържание на изключителното право върху изобретението?

  Изключителното право върху изобретението включва правото на използване на изобретението, забраната трети лица да го използват без съгласие на патентопритежателя и правото на разпореждане с патента. Правото на използване на изобретението включва производството, предлагането за продажба, търговията с предмета на изобретението, включително внос, използването на предмета на изобретението, както и прилагането на патентования метод.

   

  Може ли един патент да се трансформира в полезен модел и обратно?

  За същото изобретение, за което е подадена заявка за патент, заявителят може да подаде и заявка за регистрация на полезен модел. Това право може да бъде предявено до изтичането на два месеца от датата на получаване на решението по заявката за патент, но не по-късно от 10 години от датата на подаване на заявката за патент.

   

  Българска академия на науките

  Банер

  Enterprise Europe Network

  Банер

  ПОРТАЛ ЗА ВРЪЗКА С БИЗНЕСА

  Банер

  Европейска нощ на учените

  Банер

  ПРОИНО

  Банер