• raptorrent.com
 •  
  Начало Полезни връзки
  Полезни връзки

  Българска академия на науките – звена и направления
  Българска Академия на науките
  Информационни и комуникационни науки и технологии
  Енергийни ресурси и енергийна ефективност
  Нанонауки, нови материали и технологии
  Биомедицина и качество на живот
  Биоразнообразие, биоресурси и екология
  Климатични промени, рискове и природни ресурси
  Астрономия, космически изследвания и технологии
  Културно-историческо наследство и национална идентичност
  Човек и общество
  Специализирани звена

  Enterprise Europe Network
  Enterprise Europe Network
  Enterprise Europe Network България

  Връзки към оперативните програми на структурните фондове
  Обща информация за Структурните фондове и всички Оперативни програми
  ОП “Регионално развитие”
  ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”
  ОП “Околна среда 2007-2013 г.”
  ОП “Транспорт”
  ОП “Развитие на човешките ресурси”
  ОП “Административен капацитет”

  Европейски съюз (ЕС)
  Портал на Европейския съюз

  Институции на ЕС
  Европейска комисия
  Европейски парламент
  Съвет на ЕС
  Съд на Европейските общности
  Европейска сметна палата
  Европейски омбудсман
  Европейски надзорен орган за защита на данните

  Финансови органи на ЕС
  Европейска централна банка
  Европейска инвестиционна банка
  Европейски инвестиционен фонд

  Консултативни органи на ЕС
  Европейски икономически и социален съвет
  Комитет на регионите

  Междуинституционални органи на ЕС
  Служба за публикации на Европейския Съюз

  Децентрализирани органи на ЕС /Агенции/
  Агенции на Общността, които имат отношение към услугите на EEN мрежата:
  Community Fishery Control Agency /CFCA/
  Community Plant Variety Office /CPVO/
  European Agency for Reconstruction /EAR/
  European Agency for Safety and Health at Work /EU-OSHA/
  European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders /FRONTEX/
  European Centre for the Development of Vocational Training /Cedefop/
  European Chemicals Agency /ECHA/
  European Environment Agency /EEA/
  European Food Safety Authority /EFSA/
  European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions /EUROFOUND/
  European Fundamental Rights Agency /FRA/
  European GNSS Supervisory Authority /GSA/
  European Joint Undertaking for ITER and Development of Fusion Energy /Fusion for Energy/
  European Network and Information Security Agency /ENISA/
  European Training Foundation /ETF/
  Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) /OHIM/
  Изпълнителни агенции, които имат отношение към услугите на EEN мрежата:
  European Research Council Executive Agency /ERC/
  Executive Agency for Competitiveness and Innovation /EACI/
  Research Executive Agency /REA/
  Trans-European Transport Network Executive Agency /TEN-T EA/

  Профилирани информационни линкове на ЕС
  Политики и основни програми на ЕС
  SOLVIT он-лайн мрежа за ефективно разрешаване на проблеми в Европа
  SOLVIT в България
  Порталът за европейски и национални онлайн обществени услуги Your Europe
  Европейски форум за дебати Debate Europe
  Европейски портал за малък и среден бизнес
  Данъчно облагане и митнически съюз /ТАРИК/
  Програми за външно сътрудничество EuropeAid
  Законодателство на ЕС
  Резюмета на законодателни актове на ЕС
  Ежедневна информация за обявени търгове по страни
  Техническо подпомагане и информационен обмен TAIEX
  CORDIS Служба на Общността за научно-развойна информация
  Easy Financial and Accounting Management Tool за Рамковите програми на ЕК
  Седма рамкова програма на ЕК
  Българският сайт на Седма рамкова програма на ЕК
  Търговски марки и дизайн на ЕС
  European Patent Office
  Референтен център на ЕС по въпросите на защитата на правата върху интелектуалната собственост
  International Certificates of Excellence in Selected Areas of ICT
  Европейски комитет по стандартизация
  Европейски комитет по електронна стандартизация

  Други полезни връзки
  Информация за предстоящи конкурси по програмите на ЕС
  Информация за данъчно облагане и данъчни ставки в различни страни
  Сайт на Европалати
  Сайт на Системата за безопасност на храните НАССР//ACCP
  World Intellectual Property Organization /WIPO/
  Международна организация по стандартизация


  Българска академия на науките

  Банер

  Enterprise Europe Network

  Банер

  ПОРТАЛ ЗА ВРЪЗКА С БИЗНЕСА

  Банер

  Европейска нощ на учените

  Банер

  ПРОИНО

  Банер